بارگیری...
انواع دسر برای تولد

انواع دسر برای تولد

دسرهای ارائه شده از سوی گروه تشریفات بهشت برای مراسم جشن و شادی از قنادی های معتبر شهر تهیه می شود و از آن برای تزئین میز سلف شام تولد و نیز بر روی میز مخصوص دسرها استفاده می شود.